Lähipalvelut pitää saada kohtuullisten etäisyyksien päästä

Äänekosken Keskustan vahva tahtotila on turvata lähipalvelut. Alueemme asukkailla on oikeus saada esim. lasten päivähoitopalvelut, koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä. On tärkeää, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluasema sekä vanhusten hoidon ja palveluasumisen yksikkö. Niiden palvelut voivat kuitenkin olla erilaisia riippuen alueiden ihmisten tarpeista.

Tulevaisuus on tuomassa mukanaan isoja muutoksia, kun Sote siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tässä yhteydessä lähipalveluiden saavutettavuus tulee olemaan vahvasti tarkastelussa siltä osin mihin ratkaisuihin päädytään niin kunnissa kuin hyvinvointialueella.

Lähipalvelut ovat niin hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja, sekä yhtäläisesti myös tarvittavilta osin yksityisen sektorin tuottamia palveluja, mutta myös kuntien vastuulle jääviä kaupungin järjestämiä mm. sivistys-, päivähoito- ja liikuntapalveluita.  Näiden kaikkien asema lähipalveluina on tärkeää pitää vahvasti perusteltuna, kun halutaan että elämä kodin lähellä korostuu.

Ilmiöllä tulee olemaan vaikutuksia myös kuntien ja hyvinvointialueen päätöksiin ja trendeihin. Keskusta ei kannata rajua keskittämisen vimmaa. Lähellä ihmistä olevien palvelujen tai asumisen on oltava mieluummin ihmisen kokoista, kohtuullista.

Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen on kommentoinut hyvin ”Sanotaan, että koko Suomen pitävät lämpimänä Suomen Keskusta ja Golfvirta, niin suomalaisten suurkaupunkien ja maakuntakeskusten lähipalvelut tulee mullistamaan Keskusta ja etätyökulttuuri, molemmat monipaikkaisuuden kulmakiviä.”

Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Nykyinen palo- ja pelastusasemien verkosto säilytetään, jossa sopimuspalokuntien toiminta turvataan.

Oppilashuollon palvelut ovat koululla, toimien tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa. Perheiden palvelut kootaan perhekeskuksiin ja ne toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi käyttöön on otettava monipuolisesti uutta teknologiaa sekä lähellä olevia liikkuvia palveluja ja kotipalveluja. Esimerkkinä perheiden ja ikääntyneiden kotipalvelut.

Hienoa, että Keskustan eduskuntavaaliehdokas Jari Halttunen pitää näitä asioita erittäin tärkeinä myös valtakunnan päätöksentekoon. Tarvitsemme eduskuntaan kansaa edustamaan henkilön, joka tuntee alueen asukkaiden tarpeet ja huomioi lähipalveluiden tarpeellisuuden. Tehdään yhdessä töitä, että saamme Jarin eduskuntaan.

Yrittäjien asia on tärkeä

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, jolla tavoitellaan yrittäjien eläkevakuutuksien tason parantamista. Kuitenkin on ilmennyt, että pienyrittäjiä ei ole kuultu tarpeeksi yrittäjien eläkejärjestelmän lakiuudistuksessa.

Pienyrittäjissä on valtava määrä muun muassa naisvaltaisia ammatteja kuten partureita, kampaajia, kosmetologeja, unohtamatta monia korjaamoalan yrityksiä, jotka työllistävät pääsääntöisesti itsensä. Koronapandemia kuritti juuri näitä ammattiryhmiä ja myös yrittämisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Monet pienyrittäjät pohtivat ilman uudistustakin yritystoimintansa jatkomahdollisuuksia.

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että eläkemaksuja määrittävä työtulo vastaisi mahdollisimman hyvin yrittäjän työpanoksen arvoa. Suomen Yrittäjät ovat kyllä olleet tiiviisti mukana lakiesityksen valmistelussa ja kannattaneet esitettyjä muutoksia, silti järjestö on tuonut ilmi huolia lain soveltamiseen liittyen. Kyseiset huolet on syytä käydä perusteellisesti läpi eduskuntakäsittelyssä.

Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen ja eläkeköyhyyden vähentäminen ovat tavoitteita, jotka vaativat käytännön toimia. Yrittäjien keskuudessa alivakuuttaminen on ollut pitkäkestoinen ongelma, jota on edellisen ja nykyisen hallituksen aikana selvitetty, ratkottu ja samalla pyritty lisäämään yrittäjien luottamusta eläkejärjestelmään.

Ei ole oikein, että yrittäjä joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen eläkemaksujen kanssa. Yrittäjien toimeentulo ja yrittäjän omat mahdollisuudet ja vapaus vaikuttaa yrittäjyyteen liittyviin ratkaisuihin ovat tärkeitä. On kuitenkin hyvä myös muistaa, että eläkemaksujen taso ei vaikuta pelkästään yrittäjien edessä olevan eläkkeen suuruuteen vaan myös sosiaaliturvaan esimerkiksi sairauden sattuessa kohdalle. Tästä syystä myös yhteiskunnallista ohjausta tarvitaan. Yrittäjien eläkelakiuudistukseen on mahdollista tehdä muutoksia ja täsmentää sitä. On huolehdittava, että lakiuudistus parantaa yrittäjien asemaa, ei heikennä sitä.

Yrittäjien eläketurvaa koskevassa lakimuutoksessa on myös kyse yrittäjyyden edellytyksistä. Kannattaako Suomessa työllistää itsensä ja parhaassa tapauksessa koko joukko muitakin ihmisiä. Yrittäjien varassa lepäävät paljolti kaikki meidän jokapäiväiset palvelumme. Yrittäjyydestä suoraan tai välillisesti maksettavilla veroilla kustannetaan palvelut terveydenhuollosta lastensuojeluun sekä muun yhteiskunnan pyörittäminen aina vaikkapa tiehankkeista alkaen.

Tässä perusteita miksi yrittäjien toiveet ja huolet on kuultava erityisesti päättäjien pöydissä. Yrittäjyydestä olisi syytä myös puhua enemmän. Meidän jokaisen, jotka kannatamme hyvinvointiyhteiskuntaa, tulisi tukea ja kannattaa yrittäjyyttä kaikin keinoin.

Suosimalla paikallisia yrittäjiä jokainen voi myös omassa arjessaan osoittaa, että yrittäjien asia on tärkein.

Leila Lindell

maakuntaneuvos