Eläkeläisille keskiössä kevään eduskuntavaaleissa: Riittävä toimeentulo, ikärasismi ja perinteiset asiointikanavat

Maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla ja ikäihmiset ovat usein yksin kohtaamassa muutoksia. Kevään 2023 eduskuntavaaleissa olisikin Eläkeliiton Äänekosken yhdistyksen mielestä huomioitava ikäihmisiä koskevat tarpeet ja katsoa tilannekuvaa realistisesti. Eläkeliiton Äänekosken yhdistys kantaa huolta ikäihmisten riittävästä toimeentulosta, ikärasismista ja perinteisten asiointikanavien säilymisestä.

Riittävä toimeentulo

Ensimmäinen tärkeä asia on turvata riittävä toimeentulo jokaiselle eläkeläiselle. Vaikka väitetään muuta, eläkeläisköyhyyttä ei ole saatu poistettua. Kolmasosa suomalaisista saa eläkettä alle 1250€/kk. Tästä syystä on tärkeä korottaa perusturvan tasoa muuttamalla mm. kansaneläkkeen tulovähenteisyyttä. Jos vähennysprosenttia lievennettäisiin esim.  -10%, vähennys parantaisi pientuloisten eläkeläisten asemaan. On hyvä huomata tulovähenteisyyden muuttamisen olevan takuueläkkeen korottamisen kanssa yhtä tehokas keino.

Myös eläketulon verotusta on kevennettävä palkkatulon tasolle. Ei ole oikein, että eläkeläisten verotus on kovempi kuin palkansaajien. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on alennettava.

Ei ikärasismille!

Toinen tärkeä asia on huomioida, että ikääntyvät kokevat usein olevansa toisen luokan kansalaisia ja kokemus negatiivisesta leimasta ja osattomuudesta voimistuu iän myötä.  Tästä syystä johtuen iäkkäiden palvelulainsäädäntöuudistusta on tuettava. Ko. uudistuksen täytäntöön panon rahoitus on turvattava. Tärkein kehittämiskohde tässä on, että ikäihmiset saavat tarvitsemiaan ja lain heille lupaamia palveluita. Parhaiten ikäsyrjintää voidaan torjua parantamalla ikävaikutusten arviointia.  Tärkeää on myös edistää YK:n ihmisoikeussopimuksen valmistelua.

Perinteiset asiointikanavat huomioitava

Kolmas tärkeä asia on säilyttää perinteiset asiointikanavat digitaalisten rinnalla. Digitalisaatio on haaste päättäjille, viranomaisille ja palveluiden järjestäjille – ei ikääntyneille. Tärkeää on tehdä asiat niin, että jokaisen osallisuus säilyy.

Viranomaisten velvoitetta tarjota digiopastusta onkin tehostettava. Yhdenvertaisuuden perusteella kuntien olisikin järjestettävä digiopastusta asiointipisteitä koskevan sääntelyn tehostamisella. Perinteiset asiointikanavat on säilytettävä digitaalisten rinnalla. Suomen Pankin käteistä rahaa koskevaa aloitetta on edistettävä

Äänekoski tarvitsee lähipalvelut tulevaisuudessakin!

Keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen on kommentoinut hyvin ”Sanotaan, että koko Suomen pitävät lämpimänä Suomen Keskusta ja Golfvirta, niin suomalaisten suurkaupunkien ja maakuntakeskusten lähipalvelut tulee turvaamaan Keskusta ja etätyökulttuuri, molemmat monipaikkaisuuden kulmakiviä.”

Alueemme asukkailla on oikeus saada esim. lasten päivähoitopalvelut, koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä. On tärkeää, että meillä on kunnassa sosiaali- ja terveyspalveluasema sekä vanhusten hoidon ja palveluasumisen yksikköitä riittävästi. Niiden palvelut voivat kuitenkin olla erilaisia riippuen ihmisten tarpeista.

Alkanut vuosi on tuonut isoja muutoksia, kun Sote siirtyi hyvinvointialueille. Lähipalveluiden saavutettavuus tulee olemaan vahvasti tarkastelussa, kun Hyvinvointialueen palvelustrategiaa laaditaan siltä osin mihin ratkaisuihin päädytään niin kunnissa kuin hyvinvointialueella.

Lähipalvelut ovat hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja, sekä yhtäläisesti myös tarvittavilta osin yksityisen sektorin tuottamia palveluja. Tämän lisäksi kuntaan jää mm. sivistys-, päivähoito- ja liikuntapalvelut. Näiden kaikkien asema lähipalveluina on tärkeää pitää vahvasti perusteltuna, kun halutaan että elämä kodin lähellä korostuu.

On erittäin tärkeää, että ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Nykyinen palo- ja pelastusasemien verkosto on tärkeä säilyttää ja samalla turvata sopimuspalokuntien toiminta.

On tärkeää säilyttää myös oppilashuollon palvelut ovat kouluilla siten että ne toimivat tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa. Perheiden palvelut kootaan perhekeskuksiin ja ne toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi käyttöön on otettava monipuolisesti uutta teknologiaa sekä lähellä olevia liikkuvia palveluja ja kotipalveluja. Esimerkkinä perheiden ja ikääntyneiden kotipalvelut.

Hienoa, että Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja aluevaltuutettu Jari Halttunen pitää näitä asioita erittäin tärkeinä myös valtakunnan päätöksentekoon. Hän tuntee poliisina alueen asukkaiden tarpeet, haasteet ja huomioi lähipalveluiden tarpeellisuuden. Turvallisuus on meille kaikille tärkeää. Äänekoskelaisina tarvitsemme lähipalvelut jatkossakin.