Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puheenvuoro arviointikertomuksesta

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut  sekä hyvät kuulijat

 

Aluksi täytyy todeta, että tarkastuslautakunta 9kk sitten aloittaessaan työnsä lähti perusteellisesti luomaan kivijalkaa  kouluttautumalla varsinaiseen tehtäväänsä ja luomalla oman toimintamallin asioiden tarkasteluun.

Yleisesti tiedetään, että ensin on luulo, sitten tieto, ja lopulta vasta ymmärrys. Tämä kuvaus sopii hyvin siihen, miten tarkastuslautakunnan toimintaan suhtaudutaan. Vetoankinteihin kaikkiin, että ottaisimme kaikki tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämistä ja kehittymistä edesauttavana eikä siihen suhtauduttaisi kuin inkvisitio lautakuntaan

Olemme laatineet arviointisuunnitelman, kuulleet sekä viranhaltijoita että myös puheenjohtajia ja siltä pohjalta laatineet arviointikertomuksen. Tsekanneet tuloskorttien toteuman suhteessa tavoitteisiin jne.

 

Arvoisat valtuutetut

Toimikauden 2021-2023 tarkastuslautakunta on aloittanut työskentelynsä elokuun 2021 lopussa. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, joka käsitellään kesäkuun 2022 valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon syyskuun loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai päättää ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen perusteella.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on lisäksi sekä kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen että arvioida toimintaa ja sen vaikuttavuutta suhteessa kustannuksiin.

Tarkastuslautakunta on sekä tuloksellisuuden että poliittisen ohjauksen arvioija tilintarkastuksen kohdistuessa toiminnan laillisuuteen ja tilinpäätösinformaation oikeellisuuteen.

 

Tarkastuslautakunta on pyrkinyt arvioimaan toimintaa objektiivisesti ja luotettavasti.

Arvioinnin tulisikin tukea toiminnan kehittämistä.

Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kannalta oleellisinta on, ottaako valtuusto arviointikertomuksessa mainitut havainnot, puutteet ja kehittämisehdotukset toiminnan suunnittelussa huomioon riittävän nopeasti ja kattavasti.

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle arvioitaan vuoden 2021 tavoitteiden toteutumisesta kolmessa ryhmässä;

 • myönteiset havainnot,
 • kehitettävät asiat ja
 • riskeinä painotettavat asiat.

 Myönteistä on, että perustoiminta on sujunut hyvin, vaikka on eletty korona-aikaa.

Henkilöstökertomus antaa edellisvuosien tapaan kattavan kuvauksen henkilöstöä koskevista asioista. Kehittämis- ja uudistustyötä on tehty runsaasti oman työn ohella etenkin hyvinvointialueen valmistelun osalta. Vuoden 2023 alussa koittavat muutokset vaikuttivat merkittävästi työmäärään jo vuonna 2021.

Tarkastuslautakunnan tehtävä perustuu kuntalakiin ja Äänekosken kaupungin hallintosääntöön.

Olemme arvioineet asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kuulleet sekä poliittisen johdon että operatiivisen johdon tilannekatsauksia ja kehittämisajatuksia. Sekä henkilöstö että johto kaikilla toimialueilla ansaitsevat kiitokset työstään.

Tarkastuslautakunta kysyy 2021
Tarkastuslautakunnan rooli on tukea strategista johtamista, josta syystä tarkastuslautakunta kysyy:

 1. Miten kaupunginhallitus aikoo korjata epäkohdat, jotta Äänekosken elinvoiman kehittämisen hyöty saadaan optimoitua?
 2. Miten kaupunginhallitus aikoo kehittää palautejärjestelmää siten, että saataisiin vertailukelpoista tietoa muihin kuntiin nähden?
 3. Miten kaupunginhallitus tehostaa määrärahojen riittävyyden ajantasaista seurantaa toimialojen osalta niin, että mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään oikea- aikaisesti?
 4. Miten kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja tehokkaaseen henkilöstöresurssien käyttöön ja kohdentumiseen? Onko henkilöstön työaikojen kohdentumisessa riski siltä osin kuin se painottuu pääosin virka-aikaan tehtävään työhön mm. liikkuvan nuorisotyön osalta?
 5. Miten kaupunginhallitus ohjeistaa arvioinnissa esille tuotujen tietoturvariskien epäkohtien korjaamisen?
 6. Millä aikataululla kaupunginhallitus laatii puuttuvat ohjeistukset ja päivittää olemassa olevat ohjeistukset ajan tasalle?

Konserniohjeissa on mainittu corporate governance, eli hyvä hallinto- ja johtamistapa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota hyvän hallinto- ja johtamistavan puuttumiseen omistajan eli kaupungin osalta. Muutoinkin tulee kiinnittää huomiota ohjeistusten puuttumiseen tai päivitykseen, mm. eettiset ohjeet, sisäisen valvonnan ohje, riskien hallinnan ohje, sisäisen tarkastuksen toimintaohje, sijoituspolitiikka ja rahoituspolitiikka.

 

 1. Miten kaupunginhallitus turvaa ja varmistaa toimintaohjeillaan sekä arviointijärjestelmällään epäasiallisen kohtelun ja häirinnän osalta nollatoleranssin? Kaupunkiorganisaatio tarvitsee selkeät käyttäytymisen pelisäännöt.
 2. Miten kaupunginhallitus käynnistää organisaatiorakenteen uudelleen tarkastelun toiminnoista ja omaisuudesta merkittävän osan siirtyessä hyvinvointialueelle?

 

Kiitän valtuutettuja ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä tarkastuslautakunnan kanssa. Kiitos kuuluu myös tarkastuslautakunnan jäsenille, jotka ovat innolla tarttuneet sekä paneutuneet uuteen haastavaan tehtävään. Kiitos myös hallintosihteeri Tuula Ruuskalle sekä tilintarkastajille sujuvasta yhteistyöstä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *