Valtuuston talousarvioryhmäpuheenvuoro 7.12.2021

Tänään olemme kokoontuneet vuoden tärkeimpään valtuuston kokoukseen, talousarviovaltuustoon. Tämä kokous antaa suuntaviivoja, niin ensi vuodelle, kuin myös pidemmälle tulevaisuuteen. Tämä kokous on paikka vaikuttaa niihin moniin asioihin, joita vuoden aikana nousee esille, niin julkisessa keskustelussa, kuin myös kaupungin asukkaiden toimesta.
Talousarviokokousta edeltää aina pitkä valmisteluprosessi. Virkamiehet aloittavat valmistelun jo aikaisin edellisenä keväänä. Julkisuuteen talousarviota koskevat asiat tulevat viimeistään ns. lautakuntavaiheessa, jossa yleensä joudutaan esittämään säästöjä ja nipistyksiä olemassa oleviin palveluihin. Nämä yleensä sitten herättävät monenlaista julkista keskustelua niin kaupunkilaisten kuin myös päättäjien keskuudessa. Sen jälkeen sitten talousarviokäsittely lähtee tiivistymään valtuuston iltakoulun kautta sekä puolueiden välisine neuvotteluineen kohti tätä kokousta, valtuuston talousarviokokousta.

Tiivis ja työläs vuosi 2021

Tänä vuonna tämä vaihe on ollut tiivis ja työläs. Uusilla kaupunginvaltuutetuilla on ollut suuri määrä asioita opittavana. Pohjatiedot talousarviosta saimme valtuuston talousarvioiltakoulussa. Kokemus oli, että keskustelulle jäi liian vähän aikaa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Lisäksi puolueiden väliset loppuvaiheen neuvottelut olivat lähes olemattomia valtuustoryhmien kesken. Monilla ryhmillä on ymmärrettävästi oma halu paaluttaa julkisuudessa omia tavoitteitaan. Kun neuvotteluita ei systemaattisesti toteuteta lopputulos voi olla arvaamaton. Hyvä aito asioista neuvottelu tuottaa kuntalaisten kannalta parhaan tuloksen.

Äänekoskella eletään mahdollisuuksien aikaa

Elämme Äänekoskella edelleen kuitenkin suurten mahdollisuuksien aikaa, kuten elinkeinoelämän forumissa ja Metsäakatemiassa mm. kuulimme. Toisaalta elämme haasteiden aikaa väestön kehityksen osalta. Tienvarsimainoksessa 4 tiellä lukee ”Tulevaisuus asuu täällä”. Tuon sloganin toteutumisen joko teemme tai menetämme mahdollisuutemme. Ja tähän voimme yksituumaisesti todeta, meillä ei ole vara missata.

Äänekoski-ilmiö

Strategian päivittäminen ja aito tiedolla johtamiseen siirtyminen ovat aivan välttämättömiä. Kaiken kunnan toiminnan pitäisi perustua tiedolla johtamiseen, eli tiedon järjestelmälliseen keräämiseen ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen. Jatkuva toiminnan kehittäminen kuuluu kaikkeen kunnan toimintaan, ja erityisesti asukkaisen palvelukokemuksen mittaamiseen, jotta tiedämme olemmeko onnistumassa. Tärkeää on saada henkilöstö kiinnostumaan ja innostumaan muutoksessa. Tähän äänekoski-ilmiö strategiaprosessina luo mahdollisuuksia, kun se viedään osallistaen maaliin. Äänekoski-ilmiön asukaslähtöisyys tässä vaiheessa Keskustassa erinomaiselta ajatukselta.
Talous on väline, hyvinvointi on päämäärä. Kriisit horjuttavat helposti niin talouden kuin hyvinvoinninkin tasapainoa. Nyt väliaikaisesti pahimman kriisin aikana keskitymme ensi sijassa turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Uusi tasapaino on kuitenkin pystyttävä löytämään myös kaupungin talouteen sote-uudistuksenkin jälkeen, jotta tiemme on kestävä, ja pystymme talousvälineen avulla luomaan hyvinvointia tulevaisuudessakin.

Historiallinen talousarviopäätös

Olemme historiallisen talousarviopäätöksen edessä, koska perustettavat hyvinvointialueet tulevat vaikuttamaan oleellisesti varsinkin vuoden 2023 taloussuunniteluun kaupungin oman tuloveropohjan kaventuessa ja tuo pohja sisältää tällä hetkellä vielä paljon epävarmuuksia. Vastaavaa tilannetta ei ole vielä ollut itsenäisen Suomen kunnallispoliittisen päätöksenteon historiassa. Elämme siis historiallisia aikoja.
Käsiteltävänä oleva talousarvioesitys on realistinen, joskin siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Verokertymät ja valtionosuudet sekä myös toimialojen talouskurissa pysyminen ovat niistä suurimmat.
Keskusta esittää painokkaasti, että kaupunginvaltuustolla tulisi olla jatkossa talousarvioseminaarin muodossa aikaa tutustua talousarvioluonnokseen ja käydä riittävä pohjakeskustelu. Laajan kokonaisuuden kirjalliseen aineistoon tutustumiseen tulee olla aikaa enemmän kuin viikko. Talousarvioprosessin kehittäminen on Keskustan valtuustoryhmän mielestä välttämätöntä.
Käsiteltävänä oleva talousarvio sisältää ainoastaan niukan ylijäämän. Valtuustoryhmämme on valmis sitoutumaan kaupunginjohtajan talouspolkuun tietyin tarkennuksin.
Ryhmämme pitää myös hyvänä, että kaupunginjohtajan esitykseen on lisätty psykiatrisen sairaanhoitajan toimi perusopetukseen ja nuo tärkeät eurot löytyivät talousarvion sisältä. Määräaikaisuus tulisi kuitenkin poistaa, jotta tehtävään sitoutunut henkilö saadaan palkattua. Lisäksi tarve on ei vain vain yhteen vaan kahteen vakanssiin kummallekin koululle. Panostus lapsiin ja nuoriin varhaisena tukena on ensiarvoisen tärkeää.

Onnistunut työllisyyden hoitaminen on parasta talouspolitiikkaa

Äänekoskella starttasi tämän vuoden alussa työllisyyden kuntakokeilu, joka on lähtenyt vähän hiljalleen liikkeelle. Ryhmämme näkee tämän kokeilun ja sen onnistumisen kaupunkimme tulevaisuuden kannalta elintärkeänä. Niin kuin hyvin tiedämme, niin kaupunkiamme vaivaa kokoaan korkeampi työttömyys. Tälle asialle ns. tarttis tehdä jotakin ja toivomme että kuntakokeilu toisi ratkaisevia avaimia tähän ongelmaan. Tärkeää kuntakokeilussa on moniammatillinen yhteistyö myös terveydenhuollon kanssa. Tämän kokeilun onnistumisen eteen pitää myös meidän jokaisen tehdä kaikki voitavamme. Kaiken kaikkiaan onnistunut työllisyyden hoitaminen on parasta talouspolitiikkaa. Tarvitaan vahva viesti siitä, että Äänekoski on hyvä paikka yrityksille ja työntekijöille. Hyvällä työllisyyden hoidolla taklataan myös monia syrjäytymisen lieveilmiöitä.

Kylien kehitysideat tulee hyödyntää

Toiseksi on myös ehdottomasti muistettava, että Äänekoski ei ole pelkästään Äänekosken taajama, vaan meillä on Suolahti, Sumiainen ja Konginkangas, joiden alueiden kehittäminen on myös tärkeää koko Äänekosken tulevaisuuden kannalta. Keskustan valtuustoryhmä kantaa huolta Äänekosken eri alueiden epätasa-arvoisesta kehityksestä. Tärkeää on, että osaamme hyödyntää myös vireiden kyliemme kehitysideat. Budjetissa tulee näkyä, miten eri alueiden hyvinvointi kehittyy kaupungin eri taajamissa. Osallistava budjetointi luo tähän hyvät edellytykset, kun siihen sisällytetään seurantatyökalu.
Kehitysideana seuraavan vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelmaan esitämme, että alueiden kehitystoimet nostettaisiin selkeästi omaksi kokonaisuudeksi, jota olisi helpompi seurata. Tähän haasteeseen tarttuminen on tahtokysymys, ja toteutus itsestämme kiinni.

Kannatamme koulutukseen panostamista

Äänekoskelaisen koulutuksen perusta on kuntapäättäjiemme vastuulla ja meidän on syytä tulevaisuudessa arvioida, onko kouluverkkoratkaisumme oikeanlaiset. Luovatko isot yksiköt riittävän turvalliset puitteet kasvuun ja kehittymiseen vai onko viisaampaa säilyttää alueiden elinvoimaa koulujen avulla taajamissa ja kylissä. Koulunmäen koulun osalta kannatamme uudisrakennusta, joka vastaa parhaiten tämän päivän opetuksen tarpeisiin ja mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön.
Keskustan ryhmän mielestä on tärkeää, että olemassa olevat kyläkoulut säilyvät ja että Äänekoski panostaa pienryhmiin erityistä tukea tarvitseville lapsille kouluissa. Ryhmäkoot eivät saisi ainakaan alaluokilla olla yli 20. Myös koulutoimen inkluusio tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun. Muutaman häiritsevästi käyttäytyvän takia koko luokka voi olla levoton. Samalla oppimishaluisten oppiminen vaikeutuu, kun he jäävät yksin, kun erityistä tukea vaativat vievät opettajien ajan.

Rahalla ei voi ratkaista kaikkea

Aivan lopuksi palaan ajatukseen, jota me Keskustassa olemme halunneet tavallisempinakin aikoina budjettipäätösten yhteydessä viestittää.
Rahalla ei voida ratkaista kaikkea eikä luoda loputtomasti lisää hyvinvointia. Paljon on lopulta kiinni siitä, miten toinen toisiamme kohtelemme. Tämä on korostunut etenkin koronakriisin aikana. Viranomaiset ja päättäjät tekevät parhaansa ja harkitsevat tautitilanteen hillitsemiseksi kulloinkin sopivat toimenpiteet. Kuitenkin ihmisten omalla käyttäytymisellä ja valinnoilla on ratkaiseva merkitys siinä, miten hyvin koronatartuntoja onnistutaan estämään. Korostamme siis ihmisen omaa vastuuta tässäkin asiassa.
Etäyhteyksien välityksellä olemme oppineet kokoustamaan, tekemään töitä, hoitamaan asioita ja pitämään yhteyttä lähimmäisiimme terveysturvallisesti. Digiloikka on syntynyt ikävän olosuhteen hyötynä. Syksyn aikana olemme päässeet iloitsemaan toistemme tapaamisesta kokouksissa paikan päällä.

Pidetään huoli “Äänekoski laivan” kölivahvuudesta

Marjatta Huhta nosti eilisessä itsenäisyyspäivän juhlapuheessa esille tärkeän asian. Hän sanoi ”Meille itsellemme täällä Äänekoskella toivon kölivahvuutta, jota sotilaat, veteraanit ja lotat osoittivat sotien aikana kieltäen omat haaveensa ja vaatimalla enintä itseltään: jaksamista, pelon voittamista, kaverista huolehtimista, koko kansakunnan edestä puurtamisesta. Sellaista kölivahvuutta, joka pitää laivan kurssissa, vaikka maailman meri myllertää, epidemiat riehuvat ja kyberviholliset säntäävät kimppuun oudoilta kanteilta. Pelolla ei ole koskaan vaikeuksia voitettu, mutta rohkealla työllä on!” Kölivahvuus saadaan aikaan rohkealla työllä ja yhteistyöllä operatiivisen johdon, poliittisten ryhmien ja kuntalaisten kesken.

Rauhallista Joulun odotusta

Jos me kaikki, Äänekosken asukkaat, valtuutetut, viranhaltijat teemme työmme vaatimalla eniten itseltämme, Äänekoski on vahva, kiinnostava ja hyvä kaupunki elää niin nyt kuin tulevaisuudessa
Näillä kommenteilla Keskustan ryhmä on valmis hyväksymään ensi vuoden budjetin.
Kiitämme Äänekosken kaupungin työntekijöitä tänä vaikeana vuonna tehdystä tärkeästä työstä ja kaikkia kaupunginvaltuutettuja yhteistyöstä. Toivotamme kaikille rauhallista joulun odotusta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *