Teemat

Ihmisten puolella – Hyvinvointia huomiseen

Sairauskohtaukset, vanheneminen ja elämän vaikeudet pysyvät yhä kunnissa. Aluevaltuuston on löydettävä yhteinen tie ja ratkaisut koko Keski-Suomeen.

Vastuullinen kehittäminen on tässä avainasemassa – kunkin valtuutetun osaamiset hyödyntäen, ei repien tai syyllistäen. Vanhat virheet kannattaa kääntää opiksi. Minun aluevaltuustoni etsii ratkaisuja, ei se erottele tai sulje ketään ulos, vaan palvelee asukasta arjen tarpeet edellä.

Leilan virkeän elämän varma yhtälö:

Monipuoliset palvelut + oma valinta = laadukas arki

Tule kanssani tekemään parempaa arkea keskisuomalaisille.

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikainen apu

Keski-Suomessa asiakkaan tulee saada tarvitsemansa apu alkuun yhdellä yhteydenotolla. Tämä tulee toteutua riippumatta siitä, onko kyseessä sosiaali- vai terveydenhuollon palvelu. Lähi- ja etäpalvelut eivät olet toistensa vastakohta vaan yhdistelmänä osaltaan tukemassa myös yhden yhteydenoton palvelulupausta. Palveluketjua tukee myös kuntien vastuulle jäävä ennaltaehkäisevä toiminta sekä selkeät potilaslähtöiset hoitoketjut.

Hätätilanteessa apu paikalle nopeasti

Hätätilanteessa tarvittava apu on saatava paikalle mahdollisimman nopeasti. Rakennetaan pelastuspalvelujen verkko niin, että vasteajat ovat kohtuullisia koko maakunnan alueella. 

Varhainen tuki vanhemmuuteen

Rakennetaan perheiden palvelut siten, että ne löytyvät kaikki yhden luukun periaatteella paikallisista perhekeskuksista.  Neuvolapalvelut muodostavat toimivan palveluketjun ehkäisyneuvolasta, äitiysneuvolasta, lastenneuvolasta ja perheneuvolasta. Panostetaan erityisesti matalan kynnyksen lapsiperhesosiaalityöhön, jonka piiriin perheet voivat hakeutua myös itse. Matala kynnys mahdollistaa ongelmien ennaltaehkäisyn vähentäen tarvetta raskaille lastensuojelutoimenpiteille.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut lähelle

Mielenterveyspalveluihin on välttämätöntä investoida niin inhimillisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Mielenterveyden haasteisiin on saatava apua yhdellä yhteydenotolla ja nopeasti, kun tarve on suurin. Olennaista on myös poistaa mielenterveysongelmiin liittyvä leimautumisen pelko ja tehdä avun hakemisesta mielenterveyden ongelmiin yhtä luonnollista kuin fyysisiinkin terveysongelmiin. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut tulee olla saatavilla lähellä esim. kouluissa.

Julkinen ja yksityinen pelaamaan yhteen

Kotimaisten, pienten ja paikallisten yritysten rooli terveydenhuollon tukena on merkittävä, ja tämä tulee huomioida myös tulevaisuudessa. Palveluseteli on toimiva keino huomioida niin paikallisia yrityksiä kuin kolmannen sektorin toimijoita. Myös kilpailutusten alueellinen kohdentaminen ja osiin jakaminen tulee hyödyntää. Hyvinvointialueesta tulee mittava ruokapalveluiden järjestäjä. Ruuan on oltava monipuolista ja terveellistä kotimaista lähiruokaa aina kun mahdollista.

Lisää käsiä ikäihmisten kotihoitoon

Panostetaan palveluiden piirissä olevien ihmisten elämänlaatuun. Esimerkiksi vammaisten kohdalla kyse on palvelusuhteesta, joka kulkee rinnalla koko elämän ajan. Mahdollistetaan kotona asuminen aina, kun ihminen niin itse haluaa ja jos se vain on turvallista. Palvelun taso voi muuttua vaikka koti säilyisi. Palvelut tulee saada läheltä, tutussa ympäristössä, tutun hoitohenkilökunnan ja läheisten ympäröimänä. Mahdollistetaan inhimillinen saattohoito, myös kotiympäristössä. Kotihoitoon tarvitaan lisää käsiä.

Hoitoalalle työn iloa

Keski-Suomen hyvinvointialueen yli kymmenestä tuhannesta työntekijästä tulee  pitää hyvää huolta. Johdon tulee visioida ja näyttää suuntaa samaan aikaan henkilöstöä tasapuolisesti kuunnellen, kannustaen. Henkilöstön saatavuus on erityinen haaste eikä ratkea pelkällä alueuudistuksella vaan työhyvinvoinnin lisäämisellä ja jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. Lähihoitajien ja hoiva-avustajien koulutusta on järjestettävä ympäri maakuntaa. Hyvinvoiva henkilöstö on asiakasturvallisuuden tae. IT-järjestelmien tulee olla yhteneväisiä, helppokäyttöisiä sekä laadukkaan työn mahdollistavia. 

Turvataan vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytykset uudistuksen jälkeen

Vapaaehtoistoimijat tuottavat oleellisen osan maakuntamme sote- ja pelastuspalveluista. Esimerkiksi sopimuspalokunnat ja paikalliset vapaaehtoistoimijoiden tuottamat ensivasteet parantavat palveluita ja lyhentävät vasteaikoja. Sote-alan yhdistykset sekä seurakunnat tuottavat arvokkaita palveluja erittäin kustannustehokkaasti. Mahdollistetaan näiden toimijoiden toiminta myös uuden hyvinvointialueen yhteydessä ja otetaan heidät mukaan arvokkaina kumppaneina.

Sosiaalihuollon palveluita ei saa unohtaa sote-uudistuksessa

Hyvinvointialueuudistuksen suuri mahdollisuus on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisessa: ihminen saa aina tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti, tarvitsemaltaan taholta tai moniammatillisessa yhteistyössä. Uuden hyvinvointialueen vastuulle tulee esimerkiksi lastensuojelu, lapsiperhesosiaalityö, sosiaalipäivystys, aikuissosiaalityö, päihdetyö ja maahanmuuttajien kotouttaminen.

Luja, mutta lempeä. Siksi Leila.